رایکا طرح مدرن

ابعاد: 125cm * 43cm

تیزه گرد

ابعاد: 16cm * 40cm

تیزه هشتی

ابعاد: 100cm * 7cm

بارکس بارج

ابعاد: 3cm * 100cm * 7cm

رایکا طرح مدرن

ابعاد: 125cm * 43cm

تیزه گرد

ابعاد: 16cm * 40cm

تیزه هشتی

ابعاد: 100cm * 7cm

بارکس بارج

ابعاد:3cm*100cm*7cm

ورق صاف

ابعاد: 200cm * 125cm

سایدفلاشینگ

ابعاد: 100cm * 6cm * 2cm

کلاهک

ابعاد: 50cm * 50cm

انددیسک

ابعاد: 16cm

ورق صاف

ابعاد: 200cm * 125cm

سایدفلاشینگ

ابعاد: 100cm*6cm*2cm

کلاهک

ابعاد: 50cm * 50cm

انددیسک

ابعاد: 16cm

میخ

اندازه: 1kg

مینی تایل رایکا

ابعاد: 150cm

رایکا طرح کلاسیک

ابعاد: 43cm * 125cm

تیزه گرد

ابعاد: 16cm* 40cm

میخ

اندازه: 1kg

مینی تایل رایکا

ابعاد: 150cm

رایکا طرح کلاسیک

ابعاد: 43cm * 125cm

تیزه گرد

ابعاد: 16cm* 40cm

ورق صاف

ابعاد: 200cm * 125cm

سایدفلاشینگ

ابعاد: 6cm* 2cm * 100cm

تیزه هشتی

ابعاد: 7cm * 100cm

باکس بارج

ابعاد: 7cm*100cm*10cm

ورق صاف

ابعاد: 200cm * 125cm

سایدفلاشینگ

ابعاد:6cm*2cm*100cm

تیزه هشتی

ابعاد: 7cm * 100cm

باکس بارج

ابعاد:7cm*100cm*10cm

کلاهک

ابعاد: 50cm * 50cm

انددیسک

ابعاد: 100cm* 6cm*2cm

میخ

وزن: 1kg

مینی تایل رایکا

ابعاد: 31cm*125cm

کلاهک

ابعاد: 50cm * 50cm

انددیسک

ابعاد:100cm* 6cm*2cm

میخ

وزن: 1kg

مینی تایل رایکا

ابعاد: 31cm*125cm

رایکا طرح متالیک

ابعاد: 125cm * 43cm

تیزه گرد

ابعاد: 40cm * 18cm

تیزه هشتی

ابعاد:100cm * 7cm

باکس بارج

ابعاد: 10cm*100cm

طرح متالیک

ابعاد: 125cm * 43cm

تیزه گرد

ابعاد: 40cm * 18cm

تیزه هشتی

ابعاد:100cm * 7cm

باکس بارج

ابعاد: 10cm*100cm

ورق صاف

ابعاد: 125cm * 200cm

سایدفلاشینگ

ابعاد: 6cm * 100cm

کلاهک

ابعاد:50cm *50cm

اندیسک

ابعاد: 16cm

ورق صاف

ابعاد: 125cm * 200cm

سایدفلاشینگ

ابعاد: 6cm * 100cm

کلاهک

ابعاد:50cm *50cm

اندیسک

ابعاد: 16cm

میخ

وزن: 1kg

تیزه گرد

ابعاد: 31cm * 125cm

رایکا طرح ساده براق

ابعاد:125cm * 43cm

تیزه گرد

ابعاد: 40cm*16cm

میخ

وزن: 1kg

تیزه گرد

ابعاد: 31cm * 125cm

رایکا طرح ساده براق

ابعاد:125cm * 43cm

تیزه گرد

ابعاد: 40cm*16cm

تیزه هشتی

ابعاد: 100cm * 43cm

باکس بارج

ابعاد: 10cm * 100cm

ورق صاف

ابعاد:125cm * 200cm

سایدفلاشینگ

ابعاد: 100cm * 6cm

تیزه هشتی

ابعاد: 100cm * 43cm

باکس بارج

ابعاد: 10cm * 100cm

ورق صاف

ابعاد:125cm * 200cm

سایدفلاشینگ

ابعاد: 100cm * 6cm

کلاهک

ابعاد: 50cm * 50cm

انددیسک

ابعاد:  16cm

میخ

وزن: 1kg

میتی تایل رایکا

ابعاد: 125cm * 31cm

کلاهک

ابعاد: 50cm * 50cm

انددیسک

ابعاد:  16cm

میخ

وزن: 1kg

میتی تایل رایکا

ابعاد: 125cm * 31cm

تخفیف ویژه به مناسبت راه اندازی دومین خط تولید محصولات رایکا فقط تا تاریخ 30 دی ماه
جهت دریافت تخفیف خرید از سایت لطفا شماره تلفن خود را ثبت نمایید