رایکا طرح مدرن

ابعاد: 125cm * 43cm

تیزه گرد

ابعاد: 16cm * 40cm

تیزه هشتی

ابعاد: 100cm * 7cm

بارکس بارج

ابعاد: 3cm * 100cm * 7cm

رایکا طرح مدرن

ابعاد: 125cm * 43cm

تیزه گرد

ابعاد: 16cm * 40cm

تیزه هشتی

ابعاد: 100cm * 7cm

بارکس بارج

ابعاد:3cm*100cm*7cm

ورق صاف

ابعاد: 200cm * 125cm

سایدفلاشینگ

ابعاد: 100cm * 6cm * 2cm

کلاهک

ابعاد: 50cm * 50cm

انددیسک

ابعاد: 16cm

ورق صاف

ابعاد: 200cm * 125cm

سایدفلاشینگ

ابعاد: 100cm*6cm*2cm

کلاهک

ابعاد: 50cm * 50cm

انددیسک

ابعاد: 16cm

میخ

اندازه: 1kg

مینی تایل رایکا

ابعاد: 150cm

رایکا طرح کلاسیک

ابعاد: 43cm * 125cm

تیزه گرد

ابعاد: 16cm* 40cm

میخ

اندازه: 1kg

مینی تایل رایکا

ابعاد: 150cm

رایکا طرح کلاسیک

ابعاد: 43cm * 125cm

تیزه گرد

ابعاد: 16cm* 40cm

ورق صاف

ابعاد: 200cm * 125cm

سایدفلاشینگ

ابعاد: 6cm* 2cm * 100cm

تیزه هشتی

ابعاد: 7cm * 100cm

باکس بارج

ابعاد: 7cm*100cm*10cm

ورق صاف

ابعاد: 200cm * 125cm

سایدفلاشینگ

ابعاد:6cm*2cm*100cm

تیزه هشتی

ابعاد: 7cm * 100cm

باکس بارج

ابعاد:7cm*100cm*10cm

کلاهک

ابعاد: 50cm * 50cm

انددیسک

ابعاد: 100cm* 6cm*2cm

میخ

وزن: 1kg

مینی تایل رایکا

ابعاد: 31cm*125cm

کلاهک

ابعاد: 50cm * 50cm

انددیسک

ابعاد:100cm* 6cm*2cm

میخ

وزن: 1kg

مینی تایل رایکا

ابعاد: 31cm*125cm

رایکا طرح متالیک

ابعاد: 125cm * 43cm

تیزه گرد

ابعاد: 40cm * 18cm

تیزه هشتی

ابعاد:100cm * 7cm

باکس بارج

ابعاد: 10cm*100cm

طرح متالیک

ابعاد: 125cm * 43cm

تیزه گرد

ابعاد: 40cm * 18cm

تیزه هشتی

ابعاد:100cm * 7cm

باکس بارج

ابعاد: 10cm*100cm

ورق صاف

ابعاد: 125cm * 200cm

سایدفلاشینگ

ابعاد: 6cm * 100cm

کلاهک

ابعاد:50cm *50cm

اندیسک

ابعاد: 16cm

ورق صاف

ابعاد: 125cm * 200cm

سایدفلاشینگ

ابعاد: 6cm * 100cm

کلاهک

ابعاد:50cm *50cm

اندیسک

ابعاد: 16cm

میخ

وزن: 1kg

تیزه گرد

ابعاد: 31cm * 125cm

رایکا طرح ساده براق

ابعاد:125cm * 43cm

تیزه گرد

ابعاد: 40cm*16cm

میخ

وزن: 1kg

تیزه گرد

ابعاد: 31cm * 125cm

رایکا طرح ساده براق

ابعاد:125cm * 43cm

تیزه گرد

ابعاد: 40cm*16cm

تیزه هشتی

ابعاد: 100cm * 43cm

باکس بارج

ابعاد: 10cm * 100cm

ورق صاف

ابعاد:125cm * 200cm

سایدفلاشینگ

ابعاد: 100cm * 6cm

تیزه هشتی

ابعاد: 100cm * 43cm

باکس بارج

ابعاد: 10cm * 100cm

ورق صاف

ابعاد:125cm * 200cm

سایدفلاشینگ

ابعاد: 100cm * 6cm

کلاهک

ابعاد: 50cm * 50cm

انددیسک

ابعاد:  16cm

میخ

وزن: 1kg

میتی تایل رایکا

ابعاد: 125cm * 31cm

کلاهک

ابعاد: 50cm * 50cm

انددیسک

ابعاد:  16cm

میخ

وزن: 1kg

میتی تایل رایکا

ابعاد: 125cm * 31cm